29 خرداد 1398 ساعت 22:33

آموزش ایجاد قابلیت نمایش مطالب با Ajax بصورت infinite (بی نهایت) در لاراول

در این آموزش قصد دارم با استفاده از jQuery و Ajax مطالب سایت را همزمان با اسکرول صفحه به سمت پایین بصورت بی نهایت برای کاربر نمایش دهیم. این آموزش را شما می توانید در بخش های مختلف اپلیکیشن خود، همچون بخش آرشیو مطالب، بخش نظرات و... استفاده نمایید و مطالب بخش مورد نظر را بصورت Ajax و بدون رفرش شدن صفحه به کاربر نمایش دهید.

لاروال را به جرئت می توان محبوب ترین فریم وورک php دانست، چرا که علاوه بر پشتیبانی و منابع قوی دارای امکانات بسیار زیادی می باشد که سرعت توسعه اپلیکیشن را چندین برابر می کند.

مدیران وبسایت ها همیشه علاقه دارند که صفحات و داده های آنها بدون رفرش شدن و همانند فیس بوک، تویتر و... نمایش داده شود. در این آموزش قصد دارم با استفاده از jQuery و Ajax مطالب سایت را همزمان با اسکرول صفحه به سمت پایین بصورت بی نهایت برای کاربر نمایش دهیم.

این آموزش را شما می توانید در بخش های مختلف اپلیکیشن خود، همچون بخش آرشیو مطالب، بخش نظرات و... استفاده نمایید و مطالب بخش مورد نظر را بصورت Ajax و بدون رفرش شدن صفحه به کاربر نمایش دهید.

شما می توانید این آموزش را به راحتی شخصی سازی کرده و در پروژه های خود به راحتی استفاده نمایید.

 

 آموزش ایجاد نمایش مطلب با Ajax بصورت infinite در لاراول

 

سناریو: ما یک مدل بنام Article خواهیم ساخت و سپس با استفاده از Factory تعدادی داده فیک به آن اضاف خواهیم کرد. سپس با ایجاد یک کنترلر و ارسال داده ها به یک view آنها را نمایش خواهیم داد.

 

1- ایجاد مدل Article

برای ایجاد مدل مورد نظر دستور زیر را در ترمینال لاراول اجرا نمایید:

php artisan make:Model Artisan

سپس به فایل App/Article.php رفته و آن را بصورت زیر تغییر دهید:

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Article extends Model
{
	protected $table = 'article';
	protected $guarded = [];
}

 

2- با اجرای دستور زیر مایگریشن مربوط به مدل بالا را ایجاد کنید:

php artisan make:migration create_article_table

به دایرکتوری database/migrations رفته و کدهای زیر را به  migration ایجاد شده اضاف نمایید:

  $table->string('title');
      $table->text('body');

 

حال تابع up() فایل مایگریشن مربوط به Article شما باید بصورت زیر باشد:

  public function up()
  {
    Schema::create('article', function (Blueprint $table) {
      $table->bigIncrements('id');
      $table->string('title');
      $table->text('body');
      $table->timestamps();
    });
  }

 

3- به دایرکتوری database/seeds بروید، فایل DatabaseSeeder.php را باز و آن را بصورت زیر تغییر دهید:

<?php

use Illuminate\Database\Seeder;
use Faker\Factory as Faker;
	use Illuminate\Support\Facades\DB;
	
	class DatabaseSeeder extends Seeder
{
  /**
   * Seed the application's database.
   *
   * @return void
   */
  public function run()
  {
    // $this->call(UsersTableSeeder::class);
		$faker = Faker::create();
		foreach (range(1,100) as $index) {
			\App\Article::insert([
										  'title' => $faker->text(50),
										  'body' => $faker->text(),
										  'created_at' => $faker->dateTime(),
									  ]);
		}
  }
}

 

4- دستورات زیر را اجرا نمایید

php artisan migrate

php artisan db:seed

php artisan make:controller ArticleController 

 

دستورات زیر به ترتیب دیتابیس را ایجاد، اطلاعات را با استفاده از Faker به مدل مورد نظر اضاف و در نهایت با دستور make:controller یک کنترل بنام ArticleController ایجاد کرده ایم.

 

5- فایل App\Http\Controllers\ArticleController.php را باز، و آن را بصورت زیر تغییر دهید:

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Article;
use Illuminate\Http\Request;

class ArticleController extends Controller
{
	/**
	 * @param Request $request
	 * @return \Illuminate\Contracts\View\Factory|\Illuminate\Http\JsonResponse|\Illuminate\View\View
	 * @throws \Throwable
	 */
	public function showArticles( Request $request)
	{
		$articles = Article::paginate(20);
		if ($request->ajax()) {
			$view = view('articles_ajax',compact('articles'))->render();
			return response()->json(['result'=>$view]);
		}
		return view('articles',compact('articles'));
	}
}

 

همانطور که در کد بالا می بینید، در کنترلر مورد نظر تعریف کرده ایم، که اگر درخواست مورد نظر بصورت ajax باشد یک ویو بنام articles_ajax  بصورت string توسط تابع render برگشت داده شود. 

5- فایل web.php را باز و کد زیر را در آن قرار دهید:

Route::get('articles', 'ArticleControler@showArticles');

 

6- در دایرکتوری resources/view یک فایل بنام articles.blade.php ایجاد و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

 

<!DOCTYPE html>
<html lang="en-US">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title> Infinite Ajax Scroll</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.js"></script>
  <script src="//netdna.bootstrapcdn.com/twitter-bootstrap/2.3.2/js/bootstrap.min.js"></script>
  <link rel='stylesheet' id='bootstrap-styles-css'
     href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css' type='text/css'
     media='all'/>
  <style>
    .windows8 {
      position: absolute;
      width: 78px;
      height: 78px;
      margin: auto;
      top: 33%;
      left: 45%;
    }

    .windows8 .wBall {
      position: absolute;
      width: 74px;
      height: 74px;
      opacity: 0;
      transform: rotate(225deg);
      -o-transform: rotate(225deg);
      -ms-transform: rotate(225deg);
      -webkit-transform: rotate(225deg);
      -moz-transform: rotate(225deg);
      animation: orbit 6.96s infinite;
      -o-animation: orbit 6.96s infinite;
      -ms-animation: orbit 6.96s infinite;
      -webkit-animation: orbit 6.96s infinite;
      -moz-animation: orbit 6.96s infinite;
    }

    .windows8 .wBall .wInnerBall{
      position: absolute;
      width: 10px;
      height: 10px;
      background: rgb(250, 138, 0);
      left:0px;
      top:0px;
      border-radius: 10px;
    }

    .windows8 #wBall_1 {
      animation-delay: 1.52s;
      -o-animation-delay: 1.52s;
      -ms-animation-delay: 1.52s;
      -webkit-animation-delay: 1.52s;
      -moz-animation-delay: 1.52s;
    }

    .windows8 #wBall_2 {
      animation-delay: 0.3s;
      -o-animation-delay: 0.3s;
      -ms-animation-delay: 0.3s;
      -webkit-animation-delay: 0.3s;
      -moz-animation-delay: 0.3s;
    }

    .windows8 #wBall_3 {
      animation-delay: 0.61s;
      -o-animation-delay: 0.61s;
      -ms-animation-delay: 0.61s;
      -webkit-animation-delay: 0.61s;
      -moz-animation-delay: 0.61s;
    }

    .windows8 #wBall_4 {
      animation-delay: 0.91s;
      -o-animation-delay: 0.91s;
      -ms-animation-delay: 0.91s;
      -webkit-animation-delay: 0.91s;
      -moz-animation-delay: 0.91s;
    }

    .windows8 #wBall_5 {
      animation-delay: 1.22s;
      -o-animation-delay: 1.22s;
      -ms-animation-delay: 1.22s;
      -webkit-animation-delay: 1.22s;
      -moz-animation-delay: 1.22s;
    }    @keyframes orbit {
      0% {
        opacity: 1;
        z-index:99;
        transform: rotate(180deg);
        animation-timing-function: ease-out;
      }

      7% {
        opacity: 1;
        transform: rotate(300deg);
        animation-timing-function: linear;
        origin:0%;
      }

      30% {
        opacity: 1;
        transform:rotate(410deg);
        animation-timing-function: ease-in-out;
        origin:7%;
      }

      39% {
        opacity: 1;
        transform: rotate(645deg);
        animation-timing-function: linear;
        origin:30%;
      }

      70% {
        opacity: 1;
        transform: rotate(770deg);
        animation-timing-function: ease-out;
        origin:39%;
      }

      75% {
        opacity: 1;
        transform: rotate(900deg);
        animation-timing-function: ease-out;
        origin:70%;
      }

      76% {
        opacity: 0;
        transform:rotate(900deg);
      }

      100% {
        opacity: 0;
        transform: rotate(900deg);
      }
    }

    @-o-keyframes orbit {
      0% {
        opacity: 1;
        z-index:99;
        -o-transform: rotate(180deg);
        -o-animation-timing-function: ease-out;
      }

      7% {
        opacity: 1;
        -o-transform: rotate(300deg);
        -o-animation-timing-function: linear;
        -o-origin:0%;
      }

      30% {
        opacity: 1;
        -o-transform:rotate(410deg);
        -o-animation-timing-function: ease-in-out;
        -o-origin:7%;
      }

      39% {
        opacity: 1;
        -o-transform: rotate(645deg);
        -o-animation-timing-function: linear;
        -o-origin:30%;
      }

      70% {
        opacity: 1;
        -o-transform: rotate(770deg);
        -o-animation-timing-function: ease-out;
        -o-origin:39%;
      }

      75% {
        opacity: 1;
        -o-transform: rotate(900deg);
        -o-animation-timing-function: ease-out;
        -o-origin:70%;
      }

      76% {
        opacity: 0;
        -o-transform:rotate(900deg);
      }

      100% {
        opacity: 0;
        -o-transform: rotate(900deg);
      }
    }

    @-ms-keyframes orbit {
      0% {
        opacity: 1;
        z-index:99;
        -ms-transform: rotate(180deg);
        -ms-animation-timing-function: ease-out;
      }

      7% {
        opacity: 1;
        -ms-transform: rotate(300deg);
        -ms-animation-timing-function: linear;
        -ms-origin:0%;
      }

      30% {
        opacity: 1;
        -ms-transform:rotate(410deg);
        -ms-animation-timing-function: ease-in-out;
        -ms-origin:7%;
      }

      39% {
        opacity: 1;
        -ms-transform: rotate(645deg);
        -ms-animation-timing-function: linear;
        -ms-origin:30%;
      }

      70% {
        opacity: 1;
        -ms-transform: rotate(770deg);
        -ms-animation-timing-function: ease-out;
        -ms-origin:39%;
      }

      75% {
        opacity: 1;
        -ms-transform: rotate(900deg);
        -ms-animation-timing-function: ease-out;
        -ms-origin:70%;
      }

      76% {
        opacity: 0;
        -ms-transform:rotate(900deg);
      }

      100% {
        opacity: 0;
        -ms-transform: rotate(900deg);
      }
    }

    @-webkit-keyframes orbit {
      0% {
        opacity: 1;
        z-index:99;
        -webkit-transform: rotate(180deg);
        -webkit-animation-timing-function: ease-out;
      }

      7% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: rotate(300deg);
        -webkit-animation-timing-function: linear;
        -webkit-origin:0%;
      }

      30% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform:rotate(410deg);
        -webkit-animation-timing-function: ease-in-out;
        -webkit-origin:7%;
      }

      39% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: rotate(645deg);
        -webkit-animation-timing-function: linear;
        -webkit-origin:30%;
      }

      70% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: rotate(770deg);
        -webkit-animation-timing-function: ease-out;
        -webkit-origin:39%;
      }

      75% {
        opacity: 1;
        -webkit-transform: rotate(900deg);
        -webkit-animation-timing-function: ease-out;
        -webkit-origin:70%;
      }

      76% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform:rotate(900deg);
      }

      100% {
        opacity: 0;
        -webkit-transform: rotate(900deg);
      }
    }

    @-moz-keyframes orbit {
      0% {
        opacity: 1;
        z-index:99;
        -moz-transform: rotate(180deg);
        -moz-animation-timing-function: ease-out;
      }

      7% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: rotate(300deg);
        -moz-animation-timing-function: linear;
        -moz-origin:0%;
      }

      30% {
        opacity: 1;
        -moz-transform:rotate(410deg);
        -moz-animation-timing-function: ease-in-out;
        -moz-origin:7%;
      }

      39% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: rotate(645deg);
        -moz-animation-timing-function: linear;
        -moz-origin:30%;
      }

      70% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: rotate(770deg);
        -moz-animation-timing-function: ease-out;
        -moz-origin:39%;
      }

      75% {
        opacity: 1;
        -moz-transform: rotate(900deg);
        -moz-animation-timing-function: ease-out;
        -moz-origin:70%;
      }

      76% {
        opacity: 0;
        -moz-transform:rotate(900deg);
      }

      100% {
        opacity: 0;
        -moz-transform: rotate(900deg);
      }
    }
    #loader{
      position: fixed;
      background: #454545b8;
      width: 100%;
      height: 100%;
      z-index: 9999;
    }
    .not-found{
      text-align: center;
      color: red;
    }


  </style>
</head>

<body class="archive paged category category-bootstrap-4 category-446 paged-2 category-paged-2">

<div id="loader" style="display: none">
  <div class="windows8">
    <div class="wBall" id="wBall_1">
      <div class="wInnerBall"></div>
    </div>
    <div class="wBall" id="wBall_2">
      <div class="wInnerBall"></div>
    </div>
    <div class="wBall" id="wBall_3">
      <div class="wInnerBall"></div>
    </div>
    <div class="wBall" id="wBall_4">
      <div class="wInnerBall"></div>
    </div>
    <div class="wBall" id="wBall_5">
      <div class="wInnerBall"></div>
    </div>
  </div>
</div>

<div id="page" class="hfeed site">
  <div class="container-fluid">

    <div class="row">
      <div id="articles-box" class="col-md-12">
        @include('articles_ajax')
      </div>
    </div>

  </div>
</div>
</body>

<script type="text/javascript">
  var pageNumber = 1;
  $(window).scroll(function() {
    if($(window).scrollTop() + $(window).height() >= $(document).height()) {
      pageNumber++;
      loadMore(pageNumber);
    }
  });


  function loadMore(pageNumber){

    $.ajax(
      {
        url: '?page=' + pageNumber,
        type: "get",
        beforeSend: function()
        {
          $('#loader').show();
        }
      })
      .done(function(data)
      {
        $('#loader').hide();
        if(data.result == ""){
          $('#articles-box').append("<h4 class='not-found'>No more article found</h4>");
          return;
        }

        $("#articles-box").append(data.result);
      })
      .fail(function(jqXHR, ajaxOptions, thrownError)
      {
        alert('error ...');
      });
  }
</script>

</html>

 

همانطور که می بینید با پیمایش صفحه به سمت پایین در جیکوری تابع loadMore() صدا زده خواهد شد، که این تابع مقدار page را به روت مورد نظر که http://localhost:8000/articles می باشد، فرستاده و مقادیر جدید را دریافت خواهد کرد.

7- یک فایل دیگر در کنار articles.blade.php بنام articles_ajax.blade.php ایجاد و کدهای زیر را در آن قرار دهید:

@foreach($articles as $article)
  <h2>{{$article->title}}</h2>
  <div>{!! $article->body !!}</div>
  <div>
    <span class="badge badge-success">Posted {{$article->created_at}}</span>

  </div>
  <hr>
@endforeach

 

حال برای مشاهده نتیجه نهایی آدرس زیر را باز کنید:

http://127.0.0.1:8000/articles

 

همچین می توانید فایل کامل این پروژه را در گیت هاب از اینجا دانلود کنید

 

درصورتی که سوالی یا پیشنهادی دارید از بخش نظرات برای ما ارسال کنید.

1242 admin
نظرات

برای اطلاع از پاسخ به نظر شما می توانید ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد نمایید. *

ایمیل و شماره موبایل شما کاملا مخفی خواهد ماند و در سایت نمایش داده نخواهد شد. *

پاسخ به نظر
اگر نظری برای این مطلب ارسال شد از طریق ایمیل مرا اطلاع بده!

هنوز برای این مطلب نظری ارسال نشده است!
0