30 مرداد 1398 ساعت 20:37

کد فعالسازی (Activation code) جدید برای محصولات jetbrains 2019

جت‌برینز (به انگلیسی: JetBrains) یک شرکتِ توسعه نرم‌افزاری است با تمرکز بر روی پدیدآوردن ابزارهای کارآمد برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و مدیران پروژه. شرکتهای همچون اپل، لینکدین، زیمنس و بَنک آو اَمریکا از خریداران جت‌برینز هستند. به سال ۲۰۱۳ میلادی، شمار کارکنان جت‌برینز در دفاتر این شرکت در شهرهای پراگ، سن پترزبورگ، مسکو، مونیخ و بوستون به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسید. این شرکت در سال ۲۰۰۰ میلادی به دست سه توسعه‌دهندهٔ نرم‌افزار در پراگ بنیاد نهاده‌شد.

جدید ترین کد به تاریخ july 25 2020

با استفاده از کد زیر می توانید IDE های phpstorm, pccharm و... را فعال نمایید.

ابتدا با توجه به سیستم عامل خود به مسیرهای زیر رفته و فایل hosts را باز کنید:

For linux /etc/hosts for linux users 
For Windows Users: go to C:\Windows\System32\drivers\etc Add these lines

کدهای زیر را در فایل hosts قرار داده و آن را ذخیره کنید

1.2.3.4 account.jetbrains.com
1.2.3.4 http://www.jetbrains.com
1.2.3.4 www-weighted.jetbrains.com
0.0.0.0 account.jetbrains.com

حال نرم افزار خود را باز  و در قسمت مربوط به Activation code کد زیر پیست و سپس دکمه تایید را فشار دهید.

Y9MXSIF79G-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJZOU1YU0lGNzlHIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiSkJGYW1pbHkgQ2hpbmEiLCJhc3NpZ25lZU5hbWUiOiIiLCJhc3NpZ25lZUVtYWlsIjoiIiwibGljZW5zZVJlc3RyaWN0aW9uIjoiIiwiY2hlY2tDb25jdXJyZW50VXNlIjpmYWxzZSwicHJvZHVjdHMiOlt7ImNvZGUiOiJJSSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDctMjYiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDctMjUifSx7ImNvZGUiOiJBQyIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDctMjYiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDctMjUifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiUFMiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiR08iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiRE0iLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiQ0wiLCJmYWxsYmFja0RhdGUiOiIyMDE5LTA3LTI2IiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTA3LTI1In0seyJjb2RlIjoiUlMwIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJEIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlBDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IldTIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IkRCIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IkRDIiwiZmFsbGJhY2tEYXRlIjoiMjAxOS0wNy0yNiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wNy0yNSJ9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsImZhbGxiYWNrRGF0ZSI6IjIwMTktMDctMjYiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDctMjUifV0sImhhc2giOiIxMzgzODYyOS8wIiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjo3LCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-rI4et6OSKLA4gvOzxtyp48SCWtjwsOSQBJittaw6BOVJOwVBz0p31wBWDFSdIogdRPKquk2BAou7N694entEn4/Db3Ol5uotDtUd2MHuo+BBu9QcwIoX3RTrnYLwJfTlEJfRH/3TF3WtkPGQZQQcw/23hsZzdC/WJY6tmvyTijIBScUsvIOxZ+8REbWbkTQx1KliliFyrMua7hit8LThzfffZloHciaHwUP9BjxEjU0qQi+yFacSXjxEZERJT25hZrMN+bqBxcn59/4UJBrITt8YpLIlydt0+6vMSWAMawMzKpeDEDInKy0XomauTIUfxS4sbw/dSyVdSrh+IuOc7g==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==

درصورتی که سوالی دارید از بخش نظرات ارسال نمایید.

3805 admin
نظرات

برای اطلاع از پاسخ به نظر شما می توانید ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد نمایید. *

ایمیل و شماره موبایل شما کاملا مخفی خواهد ماند و در سایت نمایش داده نخواهد شد. *

پاسخ به نظر
اگر نظری برای این مطلب ارسال شد از طریق ایمیل مرا اطلاع بده!

saeed
سلام توضیح میدید چطور دسترسی به فایل رو باز کنم تا بتونم تغییرات رو سیو کنم؟ اجازه تغییر نمیده

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام دوست عزیز سیستم عامل شما اگر ویندوز هست فایل را با دسترسی ادمین باز کنید راست کلیک کنید و open with admin... رو بزنید و اگر لینوکس هست از طریق ترمینال و با دستور  sudo باز کنید

پاسخ به این نظر

zahra
من اینکار ها رو انجام دادم وقتی دکمه ی اوکی رو میزنم پیغام زیر رو نشون میده. this license Y9MXSIF79G has been cancelled.

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام. سیستم عاملتون چی هست؟ و برا کدوم یکی از نرم افزارها استفاده میکنید؟

پاسخ به این نظر

mj
عالیییییییییییی بود

پاسخ به این نظر

یاسین افخمی
اجازه نمیده پوشه hosts را در همان جا دوباره ذخیره کنم و خودش یه آدرس دیگه برای ذخیره میده و کد فعال سازی هم وقتی وارد میکنم اول قبول میکنه بعد میگه این لایسنس لغو شده است

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام دوست عزیز اگه سیستم شما لینوکسی هست با sudo باز کنید و اگر ویندوز هست باید با دسترسی ادمین فایل مربوطه رو باز کنید.

پاسخ به این نظر

پاسخ
یاسین افخمی
لطفا درباره sudo توضیح دهید

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام با sudo باز و ذخیره کنید

پاسخ به این نظر

محسن
مرسی

پاسخ به این نظر

سید علی داوودی
سلام وقت بخیر این لایسنس منقضی شد، لطفا لایسنس جدید قرار بدین. ممنون license is valid till Jan 8, 2020

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام دوست عزیز لایسنس معتبر قرار داده شد

پاسخ به این نظر

امیر
دست شما درد نکنه مطلب عالیی بود. ممنون

پاسخ به این نظر

reza
دمتون گرم عالی بود

پاسخ به این نظر

0