30 مرداد 1398 ساعت 20:37

کد فعالسازی (Activation code) جدید برای محصولات jetbrains 2019

جت‌برینز (به انگلیسی: JetBrains) یک شرکتِ توسعه نرم‌افزاری است با تمرکز بر روی پدیدآوردن ابزارهای کارآمد برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و مدیران پروژه. شرکتهای همچون اپل، لینکدین، زیمنس و بَنک آو اَمریکا از خریداران جت‌برینز هستند. به سال ۲۰۱۳ میلادی، شمار کارکنان جت‌برینز در دفاتر این شرکت در شهرهای پراگ، سن پترزبورگ، مسکو، مونیخ و بوستون به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسید. این شرکت در سال ۲۰۰۰ میلادی به دست سه توسعه‌دهندهٔ نرم‌افزار در پراگ بنیاد نهاده‌شد.

با استفاده از کد زیر می توانید IDE های phpstorm, pccharm و... را فعال نمایید.

برای اینکار کد زیر را کپی و در قسمت مربوط به Activation code پیست و سپس دکمه تایید را فشار دهید.

CATF44LT7C-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJDQVRGNDRMVDdDIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoiVmxhZGlzbGF2IEtvdmFsZW5rbyIsImFzc2lnbmVlTmFtZSI6IiIsImFzc2lnbmVlRW1haWwiOiIiLCJsaWNlbnNlUmVzdHJpY3Rpb24iOiJGb3IgZWR1Y2F0aW9uYWwgdXNlIG9ubHkiLCJjaGVja0NvbmN1cnJlbnRVc2UiOmZhbHNlLCJwcm9kdWN0cyI6W3siY29kZSI6IklJIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiQUMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IkdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiRE0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJDTCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IlJTMCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IlJDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiUkQiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IlJNIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiV1MiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMDEtMDgifSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0wMS0wOCJ9LHsiY29kZSI6IkRDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In0seyJjb2RlIjoiUlNVIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTAxLTA4In1dLCJoYXNoIjoiMTE1MzA4ODUvMCIsImdyYWNlUGVyaW9kRGF5cyI6MCwiYXV0b1Byb2xvbmdhdGVkIjpmYWxzZSwiaXNBdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlfQ==-BZLL+H88k449OQC56NsqU0fwb6wMAX1Di+CK5HS46DuOD1E68HPiTqREdn8DzrLVAoMkJReaH30RaIDLwUI8GEFifDcCYE5RbpE5ApNJ8mcUJr8oA1nrjY9IzZCgrSBFr4GAOLqSfXH+1UJ3K8UPqGh8nThomnKW9Jvv9pA7HIH/KrNm2RLV/aNMHWO8Q44A8ToXm7g5FS2lW903URPQ0KFgxT11w/KL81UkHm6yUXC7/LTAygIBArI8j+XUk3rlz4rpi2wrJclYXukrKQqH/V6CTbnVV3d6XAdtCqjryQ2Ga7bP/XTLjwAGwPEB3Q1W7LHNQ7CsyvZG/oTSOgD2YQ==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==

درصورتی که سوالی دارید از بخش نظرات ارسال نمایید.

 
486 admin
نظرات

برای اطلاع از پاسخ به نظر شما می توانید ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد نمایید. *

ایمیل و شماره موبایل شما کاملا مخفی خواهد ماند و در سایت نمایش داده نخواهد شد. *

پاسخ به نظر
اگر نظری برای این مطلب ارسال شد از طریق ایمیل مرا اطلاع بده!

هنوز برای این مطلب نظری ارسال نشده است!
0