30 مرداد 1398 ساعت 20:37

کد فعالسازی (Activation code) جدید برای محصولات jetbrains phpstorm

جت‌برینز (به انگلیسی: JetBrains) یک شرکتِ توسعه نرم‌افزاری است با تمرکز بر روی پدیدآوردن ابزارهای کارآمد برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار و مدیران پروژه. شرکتهای همچون اپل، لینکدین، زیمنس و بَنک آو اَمریکا از خریداران جت‌برینز هستند. به سال ۲۰۱۳ میلادی، شمار کارکنان جت‌برینز در دفاتر این شرکت در شهرهای پراگ، سن پترزبورگ، مسکو، مونیخ و بوستون به بیش از ۴۰۰ نفر می‌رسید. این شرکت در سال ۲۰۰۰ میلادی به دست سه توسعه‌دهندهٔ نرم‌افزار در پراگ بنیاد نهاده‌شد.

 

بروزرسانی در تاریخ 22 شهریور 1399

کد در phpstorm نسخه 2020.2 تست شده و کاملا سالم می باشد

با استفاده از کد زیر می توانید IDE های phpstorm, pccharm و... را فعال نمایید.

ابتدا با توجه به سیستم عامل خود به مسیرهای زیر رفته و فایل hosts را باز کنید:

For linux /etc/hosts for linux users 
For Windows Users: go to C:\Windows\System32\drivers\etc Add these lines

کدهای زیر را در فایل hosts قرار داده و آن را ذخیره کنید

1.2.3.4 account.jetbrains.com
1.2.3.4 http://www.jetbrains.com
1.2.3.4 www-weighted.jetbrains.com
0.0.0.0 account.jetbrains.com

حال نرم افزار خود را باز  و در قسمت مربوط به Activation code کد زیر پیست و سپس دکمه تایید را فشار دهید.

JMFL04QVQA-eyJsaWNlbnNlSWQiOiJKTUZMMDRRVlFBIiwibGljZW5zZWVOYW1lIjoi5rC45LmF5r+A5rS7IGlkZWEubWVkZW1pbmcuY29tIiwiYXNzaWduZWVOYW1lIjoiIiwiYXNzaWduZWVFbWFpbCI6IiIsImxpY2Vuc2VSZXN0cmljdGlvbiI6IiIsImNoZWNrQ29uY3VycmVudFVzZSI6ZmFsc2UsInByb2R1Y3RzIjpbeyJjb2RlIjoiSUkiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IkFDIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJEUE4iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNGIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IkdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJETSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiQ0wiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJTMCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUkMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlJEIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJQQyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUlNWIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlJTVSIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiUk0iLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IldTIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOmZhbHNlfSx7ImNvZGUiOiJEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjpmYWxzZX0seyJjb2RlIjoiREMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6ZmFsc2V9LHsiY29kZSI6IlBEQiIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQV1MiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUEdPIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBQUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJQUEMiLCJwYWlkVXBUbyI6IjIwMjAtMTAtMDMiLCJleHRlbmRlZCI6dHJ1ZX0seyJjb2RlIjoiUFJCIiwicGFpZFVwVG8iOiIyMDIwLTEwLTAzIiwiZXh0ZW5kZWQiOnRydWV9LHsiY29kZSI6IlBTVyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJEUCIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfSx7ImNvZGUiOiJSUyIsInBhaWRVcFRvIjoiMjAyMC0xMC0wMyIsImV4dGVuZGVkIjp0cnVlfV0sIm1ldGFkYXRhIjoiMDEyMDIwMDkwNFBQQU0wMDAwMDUiLCJoYXNoIjoiMTk3NDIzMTEvMDoxMjY3MTY3NjkyIiwiZ3JhY2VQZXJpb2REYXlzIjo3LCJhdXRvUHJvbG9uZ2F0ZWQiOmZhbHNlLCJpc0F1dG9Qcm9sb25nYXRlZCI6ZmFsc2V9-jFC3vK9nWbfz4BAOqPyXbecjhq3whLh2ZNhtJ77pwP4fRw75gUTZQe8BbheakQwT/HvDIMP8EgaebtCXCdznEMlUX9tZC5w7hFRtZmhgFwgtlTM2sN1bdzPuwrbJlRcGB/BLqhgUAUf9wBS9qSTIGF1f9YCHy7zKDcBzbxxNhm0E3WmCkI4upJspoqgM1cFr6dblbBtEz3jrCvHLIdbUmnsWSibMkvGdmlIfAheOWOaxKUza+zaANuSKier3SWi/XmjIlxSx0fBQGFXU9Me0Ae08WSnC3cKPorQw5gBfI+2xEXkqxS/TA34e1W8ZrnWB6z5uR5HPOUdmV90wmBeKag==-MIIElTCCAn2gAwIBAgIBCTANBgkqhkiG9w0BAQsFADAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBMB4XDTE4MTEwMTEyMjk0NloXDTIwMTEwMjEyMjk0NlowaDELMAkGA1UEBhMCQ1oxDjAMBgNVBAgMBU51c2xlMQ8wDQYDVQQHDAZQcmFndWUxGTAXBgNVBAoMEEpldEJyYWlucyBzLnIuby4xHTAbBgNVBAMMFHByb2QzeS1mcm9tLTIwMTgxMTAxMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAxcQkq+zdxlR2mmRYBPzGbUNdMN6OaXiXzxIWtMEkrJMO/5oUfQJbLLuMSMK0QHFmaI37WShyxZcfRCidwXjot4zmNBKnlyHodDij/78TmVqFl8nOeD5+07B8VEaIu7c3E1N+e1doC6wht4I4+IEmtsPAdoaj5WCQVQbrI8KeT8M9VcBIWX7fD0fhexfg3ZRt0xqwMcXGNp3DdJHiO0rCdU+Itv7EmtnSVq9jBG1usMSFvMowR25mju2JcPFp1+I4ZI+FqgR8gyG8oiNDyNEoAbsR3lOpI7grUYSvkB/xVy/VoklPCK2h0f0GJxFjnye8NT1PAywoyl7RmiAVRE/EKwIDAQABo4GZMIGWMAkGA1UdEwQCMAAwHQYDVR0OBBYEFGEpG9oZGcfLMGNBkY7SgHiMGgTcMEgGA1UdIwRBMD+AFKOetkhnQhI2Qb1t4Lm0oFKLl/GzoRykGjAYMRYwFAYDVQQDDA1KZXRQcm9maWxlIENBggkA0myxg7KDeeEwEwYDVR0lBAwwCgYIKwYBBQUHAwEwCwYDVR0PBAQDAgWgMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAF8uc+YJOHHwOFcPzmbjcxNDuGoOUIP+2h1R75Lecswb7ru2LWWSUMtXVKQzChLNPn/72W0k+oI056tgiwuG7M49LXp4zQVlQnFmWU1wwGvVhq5R63Rpjx1zjGUhcXgayu7+9zMUW596Lbomsg8qVve6euqsrFicYkIIuUu4zYPndJwfe0YkS5nY72SHnNdbPhEnN8wcB2Kz+OIG0lih3yz5EqFhld03bGp222ZQCIghCTVL6QBNadGsiN/lWLl4JdR3lJkZzlpFdiHijoVRdWeSWqM4y0t23c92HXKrgppoSV18XMxrWVdoSM3nuMHwxGhFyde05OdDtLpCv+jlWf5REAHHA201pAU6bJSZINyHDUTB+Beo28rRXSwSh3OUIvYwKNVeoBY+KwOJ7WnuTCUq1meE6GkKc4D/cXmgpOyW/1SmBz3XjVIi/zprZ0zf3qH5mkphtg6ksjKgKjmx1cXfZAAX6wcDBNaCL+Ortep1Dh8xDUbqbBVNBL4jbiL3i3xsfNiyJgaZ5sX7i8tmStEpLbPwvHcByuf59qJhV/bZOl8KqJBETCDJcY6O2aqhTUy+9x93ThKs1GKrRPePrWPluud7ttlgtRveit/pcBrnQcXOl1rHq7ByB8CFAxNotRUYL9IF5n3wJOgkPojMy6jetQA5Ogc8Sm7RG6vg1yow==

 

درصورتی که سوالی دارید از بخش نظرات ارسال نمایید.

35004 admin
نظرات

برای اطلاع از پاسخ به نظر شما می توانید ایمیل یا شماره موبایل خود را وارد نمایید. *

ایمیل و شماره موبایل شما کاملا مخفی خواهد ماند و در سایت نمایش داده نخواهد شد. *

پاسخ به نظر
اگر نظری برای این مطلب ارسال شد از طریق ایمیل مرا اطلاع بده!

محمدحسین
سلام. فعال میشه اما بعد از چند ثانیه دوباره میره روی صفحه فعالسازی و مینویسه this license has been cancelled. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

پاسخ به این نظر

Ali
سلام دمتون گرم اکی شد تا یه مدت خوبی ولی الان هی میگه لایسنس کنسل شد و دوباره کد رو میزنم و دوباره اکی میشه و دوباره میگی کنسل شد و همین روند ادامه داره. خواهش میکنم لطفا بگید چیکار کنم ممنون

پاسخ به این نظر

پاسخ
نوید حیدری فرد
آره با کد لایسنس که فعال بشه اینطوریه هر سری که وارد میشه اگر به نت وصل بشی میگه مجدد لایسنس بزنید . و باید نت رو قطع کنی و کد را بزنی تا فعال بشه دوباره . ولی اگه بتونی فایل کرک را از جایی پیدا کنی و جایگزین کنی تو فایلا، دیگه این مشکلم رفع میشه و دیگه نمیاد .

پاسخ به این نظر

mani
سلام. من هر دو کد رو امتحان کردم ولی متاسفانه key is invalid

پاسخ به این نظر

پاسخ
امیرمحمد
سلام بروز شد

پاسخ به این نظر

مينا
سلام. من ويندوز 7 هست. فايل هاست رو نمي تونم ذخيره كنم. و با كليك راست كردن هم run as admin هم ندارم ميشد لطفا كمك كنيد.

پاسخ به این نظر

پاسخ
محمد
روی فایل hosts راست کلیک کنید روی properties کلیک کنید از تب security روی گزینه Edit کلیک کنید از بخش بالا یوزری که باهاش لاگین کردید رو انتخاب کنید و از بخش پایین روی full control کلیک کنید و در نهایت ok رو بزنید

پاسخ به این نظر

مينا
سلام من هم مشكل سيو فايل هاست را دارم. به علاوه اينكه با كليك راست فقط open دارد و ادمين برايش نيست. لطفا راهنمايي كنيد

پاسخ به این نظر

kamran
با سلام من نرم افزار webstorm2020. build WS-201.7223.93 هستش چطوری کرک کنم خطا میده قرار به صورت 30 روز ازمایشی باشه از پی سی دانلود گرفتم. با سپاس

پاسخ به این نظر

محمد جواد
سلام من سیستم عامل اوبونتو دارم با دستور sudo nano hosts فایلو باز کزدم و تغییراتو اعمال کردم اما بازم میگه key is invalid !!!

پاسخ به این نظر

Alireza
سلام من وقتی دستورها رو انجام میدم اولش اوکی میشه ولی بعد از تقریبا 5 دقیقه به مشکل بر میخوره و دوباره ازم activtion code میخواد.

پاسخ به این نظر

جعفری
سلام و درود... کدی ک سایت شما گذاشت رو در پی اچ پی وارد کردم، برنامه باز شد باهاش کار کردم و متاسفانه امروز که باز وارد برنامه پی اچ پی میشوم دوباره مدام ازم کد میخواد...! لطفا منو راهنمایی کنید

پاسخ به این نظر

Ali
دمتون گرم روی php storm 2019 هم جواب داد

پاسخ به این نظر

mona
واسه من کار نکرد چرا؟؟؟

پاسخ به این نظر

erfan
واقعا دمتون گرم خیلی راحت اوکی شد

پاسخ به این نظر

seyed mahmod
سلام اجازه نمیده تو درایو C مخصوصا این پوشه کاری انجام بدم یا ویرایش کنم hosts رو. حالا چی کنم ؟؟؟ ------ پاسخ: بصورت ادمین باز کنید فایل رو

پاسخ به این نظر

پاسخ
امیرمحمد نجفی
شما باید از ادمینستر این فایل رو ویرایش کنید

پاسخ به این نظر

سارا
خیلی ممنون ...کار کرد :*:*

پاسخ به این نظر

شیعه زاده
بدون اینکه دکمه active فعال بشه، فعلا اوکی شد. ولی از کجا بدونم که اکتیو شده؟

پاسخ به این نظر

پاسخ
fazel
روی قسمت help بعد about بزنید اونجا مینویسه

پاسخ به این نظر

شیعه زاده
سلام ، همه کارها رو انجام دادم ولی میگه key is invalid

پاسخ به این نظر

روژین عطایب
سلام .ضمن عرض ادب و احترام بنده نزدیک یکسال است که یک لپ تاپ بدون سیستم عامل گرفتم و یک نرم افزار سیستم عامل ویندوز ده از شرکت شماست که روش نوشته بدون کد فعالسازی الان حدود سه ماه هستش که هر کاری میکنم ویندوز فعال نمیشه تمام سایت شما رو هم زیرورو کردم حتی تماس گرفتم ولی متاسفانه موفق نمیشم ممکنه خواهش کنم بمن کمک کنید تا بتونم لپتاپمو از این وضع نجات بدم سپاسگذارم

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام میشه بفرمایید از کدوم شرکت؟ فک کنم اشتباه گرفتید

پاسخ به این نظر

roholamin
سلام عالی هست واسه ما کار کرد

پاسخ به این نظر

nima
سلام بن شده

پاسخ به این نظر

متین
سلام خسته نباسید . داداش این لایسنس منقضی شده و نرمافزار قبول نمیکنه . روی ویندوز هم داارم عمل میکنم

پاسخ به این نظر

mahsa
چرا من هرچی کد رو وارد میکنم دکمه active فعال نمیشه که روش کلیک کنم و ارور نشون میده فایل hosts رو هم درست کردم

پاسخ به این نظر

saaed
this licences has been cancelled mizane bayad chi kar konam

پاسخ به این نظر

حسین محمدی
بسیار عالی دم شما گرم لطفا منقضی شد آپدیت کنید

پاسخ به این نظر

محمد
کار میکنه ولی بعد از چند لحظه پیام میده که لایسنس شما غیرفعال شد. از هاست هم تغییرات رو دقیق انجام دادم. جالب این که فقط وقتی فیلتر شکن رو روشن میکنم این بعد چند ثانیه قاطی میکنه و ارور میده. ولی خوب فیلترشکن باید روشن باشه چون مثلا با گیتلب کار دارم.

پاسخ به این نظر

meyti
اجرت با اقا امازاده

پاسخ به این نظر

pegah
چطور فایل رو با دسترسی ادمین باز کنم؟همش خطای ذخیره کردن رو میده

پاسخ به این نظر

علیرضا تحریری
سلام خیلی ممنون برای من کار کردش

پاسخ به این نظر

hiwa
تنها سایتی که یک کد لایسنس درست داده سایت شماست

پاسخ به این نظر

mohammad
سلام قبلا از یه سایت خارجی کد رو برداشتم تا 1 ماهی خوب بود اما بعد هر نیم ساعت یه بار برنامه کد می خواد و بسته میشه. اومد از اینجا استفاده کنم اما توی ویندوز نمیتونم تو host ذخیره کنم یا خطای دسترسی میده که با admin باز می کنم بعد مدام میگه که فایل توسط برنامه دیگه ای بازه و نمیذاره ذخیره شه. چه کنم؟

پاسخ به این نظر

fuad
لایسنس کنسل میشه ------------------- پاسخ: لطفا مراحل ذکر شده رو انجام بدین

پاسخ به این نظر

mahdi
salam barai mac che commandy bayd type konm mammon misham kamel rahnamai konid>>

پاسخ به این نظر

امیر
عالی دوستانی که تو مک یا لینوکس مشکل دارن تو ادیت فایل hosts باید از ترمینال دستور زیر رو اجرا کنن و فایل رو ادیت کنن : sudo nano /etc/hosts

پاسخ به این نظر

محمد
سلام نسخه ۲۰۱۹.۳.۳ pycharm فک کنم یه آدرس جدید برای validation کد گذاشته چون انگار اونایی که تو hosts گذاشتم انگار کافی نیست و باز هم چک میکنه کد رو و ارور میده

پاسخ به این نظر

رضا
آقا دمت گرم اوکی شد

پاسخ به این نظر

saeed
سلام توضیح میدید چطور دسترسی به فایل رو باز کنم تا بتونم تغییرات رو سیو کنم؟ اجازه تغییر نمیده

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام دوست عزیز سیستم عامل شما اگر ویندوز هست فایل را با دسترسی ادمین باز کنید راست کلیک کنید و open with admin... رو بزنید و اگر لینوکس هست از طریق ترمینال و با دستور  sudo باز کنید

پاسخ به این نظر

zahra
من اینکار ها رو انجام دادم وقتی دکمه ی اوکی رو میزنم پیغام زیر رو نشون میده. this license Y9MXSIF79G has been cancelled.

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام. سیستم عاملتون چی هست؟ و برا کدوم یکی از نرم افزارها استفاده میکنید؟

پاسخ به این نظر

mj
عالیییییییییییی بود

پاسخ به این نظر

یاسین افخمی
اجازه نمیده پوشه hosts را در همان جا دوباره ذخیره کنم و خودش یه آدرس دیگه برای ذخیره میده و کد فعال سازی هم وقتی وارد میکنم اول قبول میکنه بعد میگه این لایسنس لغو شده است

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام دوست عزیز اگه سیستم شما لینوکسی هست با sudo باز کنید و اگر ویندوز هست باید با دسترسی ادمین فایل مربوطه رو باز کنید.

پاسخ به این نظر

پاسخ
یاسین افخمی
لطفا درباره sudo توضیح دهید

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام با sudo باز و ذخیره کنید

پاسخ به این نظر

محسن
مرسی

پاسخ به این نظر

سید علی داوودی
سلام وقت بخیر این لایسنس منقضی شد، لطفا لایسنس جدید قرار بدین. ممنون license is valid till Jan 8, 2020

پاسخ به این نظر

پاسخ
ایمان برومند زاده
سلام دوست عزیز لایسنس معتبر قرار داده شد

پاسخ به این نظر

امیر
دست شما درد نکنه مطلب عالیی بود. ممنون

پاسخ به این نظر

reza
دمتون گرم عالی بود

پاسخ به این نظر

0